History

"กว่าจะเป็นร้านล็อตเก็ตหินแห่งแรกของไทย..."

จากวันแรกจนวันนี้ เป็นเวลากว่า 100 ปี ที่นางเลิ้งอ๊าร์ตเป็นผู้บุกเบิกศิลปะล็อคเก็ตหินแห่งแรกในไทย โดยเริ่มในช่วง รัชกาลที่ 5 บนย่านนางเลิ้งโดยหม่อยหยุ่น แซ่เหงี่ยว หรือ อาจ ศิลปวาณิช ชาวจีนที่เกิดและเติบโตบนเกาะมอริเชียส ทวีปแอฟริกา หลังจากจบชั้นมัธยมปลาย คุณอาจได้ย้ายมาอยู่ประเทศไทยและเริ่มสนใจศิลปะการถ่ายภาพ เขาทุ่มเทศึกษาศาสตร์ถ่ายภาพจากหนังสือต่างประเทศจนเชี่ยวชาญ ก่อนจะตัดสินใจก่อตั้งร้านถ่ายรูป “นางเลิ้งอ๊าร์ต”

"จากจุดเริ่มต้นของร้านถ่ายภาพเล็กๆ นางเลิ้งอ๊าร์ตได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เมื่อศิลปะตะวันตกเริ่มแพร่ขยายเข้ามาสู่ไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสยุโรปบ่อยครั้ง เป็นผลให้ล็อคเกตจากยุโรปเริ่มเป็นที่นิยมในไทย แต่ในช่วงเวลานั้นไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการผลิตจึงต้องสั่งทําถึงฝรั่งเศสหรืออิตาลี คุณอาจกับเพื่อนซึ่งเป็นช่างเฉพาะทางหลายสาขา ทั้งจากฮ่องกง ญี่ปุ่น จึงเริ่มศึกษาและคิดค้นเทคนิคการผลิตล็อคเกตหินด้วยตนเองอย่างจริงจังจนประสบสําเร็จเป็นแห่งแรกของไทย"

นับแต่นั้นมานางเลิ้งอ๊าร์ตจึงกลายเป็นที่รู้จักในฐานะผู้บุกเบิกศิลปะล็อคเกตในไทย ทั้งยังได้การยอมรับฝีมือทั้งในและนอกประเทศด้วยเทคนิคการทํามือคุณภาพ มีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียว
"นางเลิ้งอ๊าร์ต...ยึดมั่นสืบทอดศิลปะล็อคเก็ตหินดั้งเดิม"

ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่ ล็อคเก็ตยังคงเป็นเครื่องประดับที่มีคุณค่าต่อความรู้สึก เป็นสัญลักษณ์แทนความทรงจําล้ำค่า แม้ปัจจุบันวิธีการผลิตล็อคเกตหินในหลายที่ทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแต่นางเลิ้งอ๊าร์ตยังคงยึดมั่นสืบทอดศิลปะดั้งเดิม รักษามาตรฐานไว้ราวกับล็อคเกตหินชิ้นแรก เราสร้างสรรค์งานทุกชิ้นดั่งงานหัตถศิลป์ คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีที่สุดจากต่างประเทศ บรรจงทุกขั้นตอนด้วยการทํามือโดยช่างฝีมือที่สืบต่อกันมากว่า 100 ปี เพื่อรักษาเอกลักษณ์ความพิถีพิถันเฉพาะตัวที่ทําให้ล็อคเกตหินคงความงดงามได้นับร้อยปี นางเลิ้งอ๊าร์ตในปัจจุบันจึงไม่ใช่เพียงผู้ผลิตล็อคเกตหิน แต่เป็นผู้สืบทอดมรดกแห่งศิลปะให้เคียงคู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านาน

Exquisite details
from the ultimate.

Contact

ร้านนางเลิ้งอ๊าร์ต
333 ถนนนครสวรรค์
เขตป้อมปราบ , กรุงเทพมหานคร
10100
Tel. (+66)22828157
Web. nangloengarts.com